•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 87010020 شرکت تصویر گستر کردستان خسرونژاد سنندج 1392/05/14 منقضی شده
    1 87010043 شرکت خدمات اشتغال و کارآفرینی آرکا پشتیبان غرب رئوف رحیمی سنندج 1394/12/08 منقضی شده
    2 87010037 ارتباط گستر تدبیر آسیا اشکان پرویزی سنندج 1397/08/20
    3 87020025 اندیشه پرداز سحر محمدی سنندج 1394/10/25 منقضی شده
    4 87010005 اهورا پرداز کردستان آرمان قوامی سنندج 1396/12/12 منقضی شده
    5 87010014 مهندسین ایده افزار آریا مهران سیدالشهدایی سنندج 1396/08/30 منقضی شده
    6 87010042 هوشمند بهپرداز آبیدر سید محمد ماجد نقشبندی سنندج 1394/04/18 منقضی شده
    7 87010022 شرکت بانتا پرداز پویان امید گلسرخی سنندج 1395/10/22 منقضی شده
    8 87020011 پرداز رایان غرب کیوان منصوری سنندج 1394/12/07 منقضی شده
    9 87020026 پویا سیستم آرزو نوری سنندج 1395/03/01 منقضی شده
    10 87010036 شرکت تبادلات الکترونیک غرب محمدحسین رسولی سنندج 1397/03/01 منقضی شده
    11 87010039 توانگران پایا پویا پارسیان رضا محمدی سنندج 1397/05/16 منقضی شده
    12 87010034 توسعه دهندگان دنیای چابک سام آرام حیدری سنندج 1396/09/20 منقضی شده
    13 87010002 داده پردازان پورسام سامان نجفی سنندج 1396/08/30 منقضی شده
    14 87020003 داده پردازان کردستان سودمند ساعدپناه سنندج 1396/08/30 منقضی شده
    15 87010038 داده کاو معنا سید بهزاد امانی سنندج 1397/05/11 منقضی شده
    16 87010023 داده گستر عصر نوین (شعبه) مهدی جامی سنندج 1396/12/16 منقضی شده
    17 87020029 داده نگار آبیدر اردشیر رحمانی سنندج 1396/09/20 منقضی شده
    18 87020024 دانا رایانه زاهد افراسیابیان سنندج 1394/11/04 منقضی شده
    19 87020019 دریا کامپیوتر شنو رضایی سنندج 1394/09/26 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.