•  
    اعضای حقوقی - ژرفا شبکه سنه
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: ژرفا شبکه سنه
    کد عضویت: 87010026
    مدیر: ادریس مرادی
    تلفن : 08733228670
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
    استان  / شهر : کردستان/سنندج
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان می باشد.